Imagine Communications’ IP3 Router Selected by BBC Studioworks for New Facility.

www.amydv.gr

Imagine Communications’ IP3 Router Selected by BBC Studioworks for New Facility.

February 4, 2017 Broadcast & Playout News 0

[:el]Η αξιοπιστία και η ετοιμότητα για IP, HDR και 4K αποτελέσαν βασικές απαιτήσεις για τον πράσινο χώρο στο Δυτικό Λονδίνο.
Η Imagine Communications, εταιρεία που ενισχύει τη βιομηχανία μέσων και της ψυχαγωγίας μέσω της μετασχηματικής καινοτομίας της, παρέχει την τεχνολογία της PlatinumIP3 για τη βασική υποδομή δρομολόγησης της νέας τεχνολογικής πλατφόρμας των studio του Τηλεοπτικού Κέντρου της BBC Studioworks. Το προσφάτως εκ νέου αναπτυχθέν Τηλεοπτικό Κέντρο, δηλαδή η επί πολλά έτη έδρα του BBC, θα περιλαμβάνει τρία μεγάλα studio και εγκαταστάσεις post production που ενώνονται σε ένα μικτής χρήσης site. Τα νέα studios αποτελούν μέρος της επένδυσης στην πράσινη ανάπτυξη, παρέχοντας στη BBC Studioworks την ευκαιρία να προμηθεύσει από μηδενικής βάσεως την τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από μία κορυφαία μοντέρνα εγκατάσταση παραγωγής.
Η BBC Studioworks (στο παρελθόν η εταιρεία ονομάζονταν BBC Studios & Post Production) συνεργάζεται με τον εγκαταστάτη συστημάτων Dega Broadcast Systems για τη νέα υποδομή. Συνεργάστηκαν στενά ως προς την επιλογή εξοπλισμού και τεχνολογιών που θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις σημερινές και τις μελλοντικές απαιτήσεις της παραγωγής. Αναγνωρίζοντας ότι οι τηλεοπτικές εγκαταστάσεις θα συνεχίσουν αυξητικά να απαιτούν τη διαχείριση των σημάτων και την υποστήριξη πολλαπλών formats, η BBC Studioworks επέλεξε τον Platinum IP3 router (δρομολογητής σήματος) από την Imagine Communications ως έναν ευέλικτο και εύστροφο κόμβο για τη διαχείριση SDI video και AES σημάτων ήχου εντός του νέου συγκροτήματος.
Επιπροσθέτως της βασικής λειτουργίας διανομής σήματος, ο δρομολογητής σήματος Platinum IP3 υποστηρίζει την πολυπλεξία και την απο-πολυπλεξία του ήχου, την ευέλικτη και ενσωματωμένη λειτουργία multiviewer, αλλά και τα διακριτά AES, ή MADI σήματα. Σχεδιάστηκε για την εργασία  σε ένα υβριδικό SDIIP περιβάλλον, με σαφέστατες λειτουργίες στα δύο formats σήματος και με αδιάλειπτη, όσο και συγχρονισμένη εναλλαγή (switching) μεταξύ των τομέων SDI και IP. Επίσης, υποστηρίζει τον πλούσιου επιπέδου έλεγχο μέσω του MagellanSDN Orchestrator, ενός συστήματος ελέγχου σε λογισμικό για υβριδικές SDIIP εγκαταστάσεις που επιτρέπουν στον δρομολογητή IP3 να ενσωματωθεί σε μία αρχιτεκτονική που είναι προσανατολισμένος στην υπηρεσία.
“Από τη μελέτη μας ως προς την τεχνολογία, αισθανθήκαμε ότι ο Platinum IP3 μας προσδίδει σημαντικά οφέλη για τη σχεδίαση ενός συστήματος,” είπε ο Elom Bell, Επικεφαλής Προμήθειας Τεχνολογίας της BBC Studioworks. “Η λειτουργία υβριδικής δρομολόγησης περιορίζει την ανάγκη για ξεχωριστό matrix του ήχου και οι δυνατότητες επεξεργασίας I/O απλοποιούν την αρχιτεκτονική του συστήματος και αυξάνουν την ευελιξία.
“Επίσης, η ενσωματωμένη λειτουργία multiviewer στον router απλοποιεί τη συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος και ο controller Magellan ενοποιείται με το επίπεδο διαχείρισης του Sony Live Studio που επιλέξαμε,” προσέθεσε ο Bell. “Το Studio TC1 θα είναι σε θέση να παράγει 4K περιεχόμενο από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του και θεωρούμε την παραγωγή σε υψηλή δυναμική περιοχή (high dynamic rangeHDR) ως μία νέα ευκαιρία. Ο Platinum IP3 είναι έτοιμος γι’ αυτό και για συνδεσιμότητα IP, για την οποία εργαζόμαστε.”
Ο Platinum IP3 μπορεί να ενισχυθεί με IP modules εισόδου και εξόδου που βασίζονται στον οδικό χάρτη της AIMS (Alliance for IP Media Solutions – Συμμαχία Λύσεων περί των IP Μέσων) για την αδιάλειπτη σύνδεση σε δίκτυα IP. Το επίπεδο ελέγχου του μπορεί να ενημερώνεται μέσω του λογισμικού για την υποστήριξη δικτύων IP που βασίζονται σε Ethernet switches, που εύκολα βρίσκουμε στην αγορά (on commercial offtheshelfCOTS) για την παροχή της εμπειρίας αδιάλειπτου και ενιαίου ελέγχου καθώς και διαχείρισης.
Η σχεδίαση της νέας εγκατάστασης της BBC Studioworks απαιτούσε την παρουσία δύο 28RU router frames Platinum IP3. Το ένα θα είναι αφιερωμένο στο Studio TC1. Το άλλο θα χειρίζεται τα σήματα των Studio TC2 και Studio TC3. Αμφότερα  υποστηρίζουν ένα μίγμα συνδέσεων χαλκού και οπτικής ίνας και διαθέτουν interface modules για σύνδεση με όλη την υποδομή MADI ήχου στο σύνολο της εγκατάστασης. Τα Platinum SX Pro multiviewer modules περιλαμβάνονται σε έκαστο frame, υποστηρίζοντας πολλαπλές οθόνες με όλη την απαιτούμενη ευελιξία για ένα γρήγορης κίνησης ζωντανό studio περιβάλλον. Επιπροσθέτως της υποστήριξης ευρέως φάσματος προτύπων της βιομηχανίας, ο Platinum IP3 είναι κατάλληλος για περιβάλλον εργασίας με την παρουσία λύσεων από πολλούς κατασκευαστές και προσφέρει συμβατότητα με μία μεγάλη επιλογή IP network switch διαφόρων άλλων κατασκευαστών.
“Είμαστε ενθουσιασμένοι για το ότι συμμετέχουμε σε ένα τόσο υψηλού κύρους έργο,” είπε ο Mathias Eckert, Αντιπρόεδρος EMEA της Imagine Communications. “Ο Platinum IP3 σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποτελέσει λύση ενός σημείου για την πανίσχυρη δρομολόγηση σήματος, τη διανομή και την παρακολούθηση (monitoring) καλύπτοντας τις σημερινές και τις αυριανές απαιτήσεις του video. Αυτό που υλοποιεί η BBC Studioworks είναι ακριβώς εκείνο που οραματιστήκαμε: Η επιλογή μίας πανίσχυρης λύσης σήμερα εξασφαλίζει ότι καθώς οι απαιτήσεις της παραγωγής και της τεχνολογίας θα αναπτύσσονται, αυτή θα συνεχίσει να παρέχει τη σταθερή βάση δίχως την ανάγκη για πολύπλοκο εκ νέου σχεδιασμό του εξοπλισμού.”
Τα νέα συστήματα εγκαθίστανται on site στο Τηλεοπτικό Κέντρο του Δυτικού Λονδίνου και στα workshops της Dega Broadcast. Studios και εγκαταστάσεις post production θα ανοίξουν την πόρτα τους την 1η Σεπτεμβρίου 2017.[:en]Reliability and readiness for IP, HDR and 4K are key requirements for greenfield site in West London.
 
Imagine Communications, empowering the media and entertainment industry through transformative innovation, is providing its Platinum™ IP3 technology for the core routing infrastructure for the new technology platform at BBC Studioworks’ Television Centre studios. The recently redeveloped Television Centre, the BBC’s long-term home, will include three large studios and post production facilities integrated into a mixed-use site. The new studios are part of a greenfield development, providing BBC Studioworks with the opportunity to supply the technology behind a state-of-the-art modern production facility essentially from scratch.
 
BBC Studioworks (formerly BBC Studios & Post Production) is working with systems integrator Dega Broadcast Systems on the new infrastructure. They have worked closely to select equipment and technologies that are capable of supporting both today’s and future production requirements. Recognising that television facilities will increasingly require complex signal management and support for multiple formats, BBC Studioworks selected the Platinum IP3 router from Imagine Communications as a flexible and agile hub for managing SDI video and AES audio signals in the complex.
 
In addition to its core signal distribution functionality, the Platinum IP3 supports audio multiplexing and de-multiplexing, flexible and integrated multiviewer, and discrete AES or MADI signals. It is designed to work in a hybrid SDI-IP environment, with transparent operations across the two signal formats, and seamless and synchronous switching between SDI and IP domains. It also supports a rich control layer through the Magellan™ SDN Orchestrator, a software control system for hybrid SDI-IP facilities that enables the IP3 to be integrated into a service-oriented architecture.
 
“From our technology reviews, we felt that the Platinum IP3 gave us important benefits in system design,” said Elom Bell, who is leading the technology procurement for BBC Studioworks. “The hybrid routing functionality eliminates the need for a separate audio matrix, and the I/O processing capabilities simplify the system architecture and increase flexibility.
“The router’s integrated multiviewer also simplifies overall system architecture, and the Magellan controller integrates with the Sony Live Studio management layer we have selected,” Bell added. “Studio TC1 will be capable of producing 4K content from day one, and we see high dynamic range (HDR) production as an early opportunity. The Platinum IP3 is ready for that, and for IP connectivity, which we are also working on.”
The Platinum IP3 can be fortified with IP input and output modules based on the AIMS (Alliance for IP Media Solutions) roadmap to seamlessly connect to IP networks. Its control layer can be software updated to support IP networks based on commercial off-the-shelf (COTS) Ethernet switches to provide a seamless and unified control and management experience.
The design of the new BBC Studioworks facility calls for two Platinum IP3 28RU router frames. One will be dedicated to Studio TC1. The other will handle signaling for Studio TC2 and Studio TC3. Both support a mixture of copper and fiber connectivity and have interface modules to link to the facility-wide MADI audio infrastructure. Platinum SX Pro multiviewer modules are included in each frame, supporting multiple displays with all the flexibility required for a fast-moving, live studio environment. In addition to supporting a broad spectrum of industry standards, the Platinum IP3 is suitable for multivendor environments and offers compatibility with a large selection of third-party IP network switch manufacturers.
“We are delighted to be involved in such a prestigious project,” said Mathias Eckert, vice president of EMEA at Imagine Communications. “The Platinum IP3 was designed to be a single-point solution for powerful signal routing, distribution and monitoring for the video requirements of today and tomorrow. What BBC Studioworks is doing is exactly what we envisaged: choosing a powerful solution today, confident that as production and technology requirements develop it will continue to provide a solid foundation without the need for complex re-engineering.”
The new systems are currently being implemented on site at Television Centre in West London and at the workshops of Dega Broadcast. The studios and post production facilities will open its door on 1 September 2017.[:]

 

Translate »