RT Software introduces integrated 2D graphics and playout solution.

www.amydv.gr

RT Software introduces integrated 2D graphics and playout solution.

January 10, 2017 Broadcast & Playout News 0

[:el]

Μια νέα πρόταση…

Η RT Software, πάροχος πραγματικού χρόνου γραφικών σε όλον τον κόσμο, ανακοίνωσε το λανσάρισμα του tOG-2d Pro, μίας πανίσχυρης λύσης 2D γραφικών σε ένα κουτί. Το tOG-2d Pro διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο του playout, υψηλής ποιότητας γραφικά και επιλογές προεπισκόπησης (preview), ενώ είναι ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν standard overlay γραφικά για αθλητικά, ειδήσεις ή ψυχαγωγία. Η λύση βασίζεται στην επιτυχία της καθιερωμένης πλατφόρμας tOG-3d και παρέχει στους πελάτες μία ιδιαιτέρως προσιτή λύση που βασίζεται σε υλισμικό (hardware) που είναι εύκολο να βρούμε στην αγορά.

Τι περιλαμβάνει…

Το tOG-2d Pro εμπεριέχει ένα εύκολο στη χρήση και διαισθητικό interface που υποστηρίζεται από την πανίσχυρη μηχανή render και compositing της RT Software. Πολλαπλά layers που εμπεριέχουν εικόνες, clips, κείμενο και αντικείμενα, επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία template γραφικών με timelined animation. Οδηγούμενο εξ’ αρχής από γραφικά, το tOG-2d Pro εμπεριέχει τα δικά του playout interfaces για αλληλοεπικάλυψη ελέγχου σελίδας με διεπαφές για βάσεις δεδομένων, feeds από δίκτυο, GUIs και διαδίκτυο. Με πλήρη δυνατότητα για SD/HD/3G/4K, αλλά ακόμη και IP, το tOG2dPro έχει ήδη αναπτυχθεί επιτυχώς σε όλον τον κόσμο, σε σημαντικούς διεθνείς broadcasters και επιχειρήσεις μέσων. Τώρα, με το tOG-2d Pro οι χρήστες λαμβάνουν μία λύση που ενοποιεί δημιουργία, έλεγχο του playout και live rendering σε ένα workstation, με μία προσιτή τιμή, δίχως συμβιβασμούς στην ποιότητα.

“Το tOG-2d Pro είναι ιδανικό για πελάτες που επιθυμούν υψηλής ποιότητας εξόδους γραφικών, αλλά δεν έχουν την ανάγκη για πολυσύνθετο περιβάλλον 3D authoring. Στο παρελθόν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν μία λύση 3D προκειμένου να επιτύχουν όλα τα γραφικά, κάτι που συνεπάγονταν ότι θα αποκτούσαν κάτι που συχνά θα ήταν πολυσύνθετο, δίχως τούτο να απαιτείται, ακριβό και με λειτουργίες που δεν τις είχαν ανάγκη. Παρατηρήσαμε την αυξημένη ζήτηση στην αγορά για μία ευκολότερη προσέγγιση που με την έξυπνη χρήση των prerendered sequences ως backdrops, αποδίδει γραφικά που φαίνεται να προέρχονται από ένα πλήρως 3D σύστημα,” είπε ο Mike Fredriksen, Εμπορικός Διευθυντής της RT Software.

 
 
 
 
 

Μάθετε περισσότερα…

“Ως εκ τούτου, αναπτύξαμε το tOG-2d Pro, το οποίο ευφυώς συμπληρώνει το κενό μεταξύ της ευχρηστίας προϊόντων 2D γραφικών του παρελθόντος και των απαιτήσεων της παραγωγής στο σύγχρονο broadcasting.”
Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραδοσιακά overlaystyle γραφικά, όπως DVE, straps, ticklers και full forms, καθώς και ως channel branding και playout κέντρο γραφικών. Ακόμη, μπορεί να αναβαθμιστεί πλήρως σε έκδοση 3D, δηλαδή tOG-3d Pro, χωρίς ποινή επιπλέον κόστους, ώστε να παρέχει στους χρήστες ένα δρόμο αναβάθμισης.[:en]

A new proposal..

RT Software, a worldwide provider of real-time graphics solutions, has announced the launch of tOG-2d Pro, a powerful single box 2D graphics solution. tOG-2d Pro features integrated playout control, high quality graphics and preview options and is ideal for applications requiring standard overlay graphics for sports, news or entertainment. The solution is built on the success of the company’s established tOG-3d platform and provides customers with an extremely cost-effective solution based on off-the-shelf hardware.

What’s included..

tOG-2d Pro incorporates a simple to use and intuitive interface backed by RT Software’s powerful render and compositing engine. Multiple layers incorporating images, clips, text and objects, allow quick and easy graphic template creation with timelined animation. Data-driven from the ground up, tOG-2d Pro incorporates its own playout interfaces for overlapping page control with interfaces for databases, network feeds, GUIs and web. With full capability for SD/HD/3G/4K and even IP, tOG2d-Pro has already been successfully deployed around the world with major global broadcasters and media organisations. Now, with tOG-2d Pro, users receive a solution that tightly integrates creation, playout control and live rendering in one workstation at a cost-effective price point without compromising quality.

“The tOG-2d Pro is ideal for customers that want high quality graphic outputs but don’t have the need for a complex 3D authoring environment. In the past they would have to use a 3D solution to achieve all graphics, which meant they were getting something that was often unnecessarily complex, expensive and with functionality they didn’t need. We’ve seen a lot of demand in the market for an easier approach that, with smart use of prerendered sequences as backdrops, delivers graphics that appear to have come from a full-on 3D system,” says Mike Fredriksen, commercial director, RT Software.

 
 
 
 
 

More information..

“As a result, we’ve developed tOG-2d Pro, which cleverly fills the gap between the easy-to-use 2D graphics products of yesteryear and the production demands of modern broadcasting.”
The system can be used for traditional overlay-style graphics, such as DVE, straps, ticklers and full forms, as well as channel branding and playout centre graphics. It is also fully upgradeable to the 3D version — tOG-3d Pro — at no cost penalty to provide users with an upgrade path.
Call or email us at amydv.gr to give you more information.[:]

 

Translate »