Η Ισπανική ταινία κινουμένων σχεδίων Ozzy ολοκληρώθηκε με τη χρήση του DaVinci Resolve Studio.

www.amydv.gr

Η Ισπανική ταινία κινουμένων σχεδίων Ozzy ολοκληρώθηκε με τη χρήση του DaVinci Resolve Studio.

November 15, 2016 News Production, Post Production 0

[:el]Η Blackmagic Design, τα προϊόντα της οποίας διαθέτει στην ελληνική αγορά η AmyDV, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία post production Moonlight Cinema, με έδρα στη Βαρκελώνη ολοκλήρωσε την ψηφιακή επεξεργασία και το φινίρισμα του χρώματος για την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων “Ozzy” στο DaVinci Resolve Studio.
Ο Διευθυντής post production, Alejandro Matus και ο colorist Ignasi González παρήγαγαν περισσότερες από 40 διακριτές υλοποιήσεις animation μέσα σε χρονική περίοδο δύο εβδομάδων, χρησιμοποιώντας τις τρεις σουίτες χρωματικής διαβάθμισης (color grading) DaVinci Resolve της Moonlight Cinema προκειμένου να καλύψουν τα πάντα, από διαφορετικές aspect ratios και frame rates έως εκδόσεις πολλών γλωσσών.
“Δεν είχαμε αναλάβει στο παρελθόν ταινία κινουμένων σχεδίων και ως εκ τούτου υπήρχε ένα επιπλέον επίπεδο πίεσης ως προς την υλοποίηση ενός υψηλής ποιότητας φινιρίσματος,” εξηγεί ο Matus. “Το Resolve μας παρείχε τεράστια βοήθεια σε όλες τις πτυχές του project, ειδικώς με τα νέα του εργαλεία μοντάζ (editing). Όχι μόνον το χρησιμοποιήσαμε για conform και master του project, αλλά ήμασταν σε θέση να κάνουμε αλλαγές στο μοντάζ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δίχως να φεύγουμε από το Resolve.”
Ξεκινώντας με 2K DPX αρχεία με το transfer τους να γίνεται από την Tangent Animation στον Καναδά, η ομάδα της Moonlight Cinema εφάρμοσε LUT για να ενεργήσει ως βάση της συνολικής οπτικής της ταινίας.
“Για πολλούς στη βιομηχανία μπορεί να φαίνεται φυσικό το να σκεφτούν ότι τα animation projects δεν απαιτούν καμία χρωματική διόρθωση, αλλά στην πραγματικότητα ισχύει το ακριβώς αντίθετο,” είπε ο González. “Σε αντίθεση με τις ταινίες ζωντανής δράσης, το όλο σύμπαν των CG animations δημιουργείται από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους σε πολλά διακριτά μηχανήματα. Η ομογενοποίηση αυτού του περιεχομένου και η προσθήκη περισσότερου βάθους στο animation μέσω εργαλείων όπως light και blur αποτελεί ένα αποθαρρυντικό έργο.”
Για τη διασφάλιση ότι κάθε shot ταιριάζει σε μία αλληλουχία με πλήρη ομοιομορφία, οι Matus και González αποφάσισαν να μοιράσουν σημαντικά τμήματα από έκαστη σκηνή μέσα από τα αντίστοιχα alpha channels τους που χρησιμοποιούν mattes. Αυτό επέτρεψε την ύπαρξη ακόμη περισσότερου ελέγχου για την τροποποίηση διακριτών assets, όπως τα πρόσωπα των χαρακτήρων, σε όλο το final grade. Το επόμενο βήμα ήταν το να προσδώσουν στην ταινία “Ozzy” τη δική της μοναδική αισθητική.
“Το Ozzy είναι μία ταινία για παιδιά και ως εκ τούτου επιθυμούσαμε μία φωτεινή, φιλική αίσθηση ακόμη και σε σκηνές που είχαν ένταση ή λύπη,” συνεχίζει ο González “Το καλύτερο σχετικά με το να είσαι ο colorist σε μία ταινία κινουμένων σχεδίων όπως αυτή, ήταν ότι είχα ακόμη μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία κατά το grading. Σε κάποιες νυχτερινές σκηνές, για παράδειγμα, μπορούσα να πιέσω το μπλέ του ουρανού σε ένα τέτοιο σημείο που δεν θα μπορούσα με τη ζωντανή δράση.  Το ίδιο συνέβη και με τα ηλιοβασιλέματα.”
“Το καλύτερο από τη χρήση του DaVinci Resolve γι’ αυτήν την ταινία ήταν το σύστημα Διαχείρισης Χρώματος (Color Management). Εκείνο που με εντυπωσίασε σε αυτήν την ταινία ήταν η ικανότητα του Resolve ως προς τον χειρισμό όλων των μετατροπών των διαφορετικών χρωματικών χώρων που έπρεπε να εξάγουμε. Ήταν γρήγορο και καθόλου επίπονο. Επίσης, είχαμε αρκετές αντικαταστάσεις shots καθ’ όλη τη διαδικασία grading. Με το Resolve, μπορούσα απλά να σώσω ένα still από κάποιο grade που με ικανοποιούσε στην stills gallery και θα περιελάμβανε όλη την πληροφορία keyframe και tracking, κάτι που κατέστησε μη-αγχωτικό το update σε μία νέα shot.”[:en]Blackmagic Design announced that Barcelona based post production house, Moonlight Cinema, has completed both the digital intermediate and finishing of the new children’s animated film “Ozzy” on DaVinci Resolve Studio.
Post production director Alejandro Matus and colorist Ignasi González produced more than 40 different deliveries of the animation over a two week period, using Moonlight Cinema’s three DaVinci Resolve color grading suites to cater for everything from different aspect ratios and frame rates through to multiple language versions.
“We had never taken on an animated film before, so there was an added layer of pressure to deliver a high quality finish,” explains Matus. “Resolve was an enormous help throughout all aspects of the project, particularly with its new editing tools. Not only did we use it to conform and master the project, but we also were able to make changes to the edit during the grade without having to leave Resolve.”
Starting with 2K DPX files transferred to them by Tangent Animation in Canada, the Moonlight Cinema team applied a LUT to act as a base for the film’s overall look.
“For many in the industry, it may seem natural to think that animation projects don’t require any real color correct, but in fact, the complete opposite is true,” says González. “Unlike a live action feature, a CG animation’s whole universe will have been created by many different people on many different machines. Homogenizing this content and giving greater depth to the animation through tools like light and blur is a daunting task.”
To ensure that every shot in a sequence matched uniformly, Matus and González decided to separate key elements from each scene through their respective alpha channels using mattes. This allowed for more control to modify individual assets, such as character faces, throughout the final grade. The next step was to give “Ozzy” its own unique aesthetic.
“Ozzy is a children’s film, so we wanted to maintain a bright, friendly feel even in scenes that were tense or sad,” González continues. “The great thing about being a colorist on an animation like this was that I had way more creative freedom when grading. For some night scenes, for instance, I could push the blues of the sky to a point where a live action sky would never go. The same happened with sunsets.”
“The best thing about using DaVinci Resolve for this was the Color Management system. What impressed me on this feature was Resolve’s ability to handle all of the different color space conversions that we needed to output. It was quick and pain free. We also had a lot of shot replacements coming in throughout the grading process. With Resolve, I could simply save a still from a grade that I was happy with to the stills gallery, and it would include all the keyframe and tracking information, which made it stress free to update to a new shot.”
 [:]

 

Translate »