Quicklink: New portable encoder streams HD video on the go.

www.amydv.gr

Quicklink: New portable encoder streams HD video on the go.

March 28, 2016 Broadcast & Playout News Production, Post Production 0

Το υψηλής ευκρίνειας video είναι ευχάριστο στο μάτι, αλλά απαιτεί σημαντικά λιγότερο bandwidth για τη μετάδοση του εν συγκρίσει με το standard ανάλυσης video. Ο νέος High Efficiency Video Codec HEVC (γνωστός και ως H.265) προχωρά πιο μακριά ώστε να αμβλύνει το πρόβλημα προσφέροντας σχεδόν διπλή αποτελεσματικότητα εν συγκρίσει με το τρέχον βιομηχανικό πρότυπο video codec, H.264. Τούτο στην πράξη σημαίνει ότι το HD video μπορεί να μεταδίδει εκεί όπου στο παρελθόν ήταν εφικτό μόνον για standard ευκρίνειας video.

Με στόχο η broadcast βιομηχανία να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που ο HEVC προσφέρει, ένα σημαντικό βήμα έγινε για να καταστούν εφικτές οι υπηρεσίες streaming HD μέσων από φορητά δορυφορικά τερματικά. Τούτο αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για broadcast ποιότητας περιεχόμενο video από περιοχές με περιορισμένη επίγεια υποδομή.

Quicklink_HEVC_Encoder_road

Ανταποκρινόμενη σε αυτήν την ανάγκη, η προσφάτως ολοκληρωμένη δραστηριότητα που υποστηρίζεται από την ESA, μέσω του προγράμματος IAP είχε ως αποτέλεσμα την υλοποίηση ενός εκ των πρώτων φορητών HEVC/H.265 κωδικοποιητών που φτάνει στην αγορά. Ο κύριος ανάδοχος, Quicklink (UK), ανέπτυξε μίας υψηλής φορητότητας μονάδα που προσφέρει μεταβλητής bit rate δυναμικές HEVC video μεταδόσεις. Δοκιμάστηκε μέσω διαφόρων εμπορικών φορητών δορυφορικών υπηρεσιών.

Quicklink-midi-backpackΑρχική πιλοτική δοκιμή πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη με τη συμμετοχή ενός αριθμού σημαντικών broadcasters, συμπεριλαμβανομένων των Al Jazeera, BBC, Sky News UK, TV2 Denmark και TVI Portugal, με την αξιοποίηση HEVC encoder μέσω του Υψηλού Ρυθμού Δεδομένων (HDR / High Data Rate) δικτύου BGAN του Inmarsat. Ύστερα ακολούθησαν μεταδόσεις με τη χρήση encoder σε συνδυασμό με υψηλότερης ταχύτητας υπηρεσίες Ka-band, όπως Global Xpress (GX) του Inmarsat και NewsSpotter του Eutelsat. Το προϊόν της Quicklink με την ονομασία Quicklink Midi Backpack, αρχικώς λανσαρίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 στην IBC, στην ετήσια εμπορική έκθεση της broadcast βιομηχανίας.

Η φορητή μονάδα διακρίνεται για τη μικρή, στιβαρή μορφή της. Επιπροσθέτως της χρήσης δορυφορικών συνδέσεων, προσφέρει επίσης επιλογές standard επίγειας σύνδεσης (ADSL, Wi-Fi, 3G, 4G, LTE). Το λογισμικό μεταδίδει αυτομάτως στη βέλτιστη video bitrate βασιζόμενο στην καλύτερης ταχύτητας σύνδεση που ανιχνεύει.

Το περιεχόμενο με γεωγραφικό προσδιορισμό (Geo-tagging content) αποκτά αυξανόμενη σημασία στη βιομηχανία των μέσων. Η μονάδα της Quicklink επιτρέπει σε όλα τα μέσα που μεταδίδονται να υποβάλλονται σε geo-tagging για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας της τοποθεσίας της πηγής. Επίσης, χρησιμοποιείται GNSS για την ένδειξη τοποθέτησης, παρακολούθησης και κίνησης του εξοπλισμού ενώ βρίσκεται στο πεδίο, καθώς και στη δημιουργία overlays με τη χρήση Google Maps για περιπτώσεις όπως ποδηλατικές εκδηλώσεις.

“Πραγματικά είμαστε υπερήφανοι για το ότι αποτελέσαμε μέρος αυτού του συναρπαστικού project, το οποίο επιτρέπει στους broadcasters να μεταδίδουν υψηλής ποιότητας video σε μειωμένα bandwidth δεδομένων,” λέει η Bethan Hill, Επικεφαλής Πωλήσεων της Quicklink. “Η εξοικονόμηση κόστους και η βελτιωμένη ποιότητα που μπορεί να επιτευχθεί αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κατά την επιλογή μίας επιθυμητής λύσης.”
“Η ποιότητα συνεχίζει να βελτιώνεται καθώς οι developers του HEVC συνεχίζουν να βελτιώνουν τον codec,” σχολιάζει η ίδια. “Λαμβάνουμε κάθε τρίμηνο ενημερώσεις που διαθέτουν επιπλέον HEVC standard δυνατότητες. Αυτές εν συνεχεία εφαρμόζονται στο λογισμικό μας.”
“Είναι πάντοτε ικανοποιητική η συνεργασία με μικρότερες εταιρείες, οι οποίες είναι αρκετά ευέλικτες ως προς την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μας” είπε ο Marco Sartori, Μηχανικών Εφαρμογών της ESA. “Για παράδειγμα, η Quicklink αποφάσισε νωρίς να αλλάξει τον επεξεργαστή σε αυτό το project, κάτι που αποτέλεσε καλή επιλογή για να οδηγήσει σε μία περισσότερο ευέλικτη λύση μεσοπρόθεσμα. Επίσης, έκαναν χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία επέτρεψε την ταχύτατη βιομηχανική κατασκευή βελτιωμένης σχεδίασης πλαισίου.”

“Η επιτυχία της δημοσιογραφίας προέρχεται από τον να είσαι ο πρώτος στη μετάδοση σημαντικού περιεχομένου στο κοινό σου. Η Global Xpress θα επιτρέψει στους broadcasters να προβούν σε stream HD video από τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές, ή από περιοχές όπου τα επίγεια δίκτυα δεν υποστηρίζουν τέτοιο περιεχόμενο όταν προκύπτει μία ιστορία,” ανέφερε ο Martin Turner, Διευθυντής Επιχειρηματικών Μέσων του Inmarsat. “Με εύκολα στο set-up τερματικά και με ένα απρόσκοπτο διεθνές δίκτυο, οι broadcasters και οι δημοσιογράφοι μπορούν πολύ εύκολα να μοιραστούν έκτακτες ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.”

High definition video is pleasing to the eye, but it requires significantly more bandwidth for transmission than standard video. The new High Efficiency Video Codec (HEVC, also known as H.265) goes a long way to mitigating the problem by offering nearly twice the efficiency compared with the current industry standard video codec, H.264. This means in practice that HD video can be streamed where previously only standard definition video was possible.
In order for the broadcast industry to fully take advantage of the capabilities that HEVC offers, a key step has been to make HD media streaming services possible from mobile satellite terminals. This reflects growing demand for broadcast quality video content from regions with limited terrestrial infrastructure.
Responding to this need, a recently completed activity supported by ESA through the IAP programme has resulted in the delivery of one of the first mobile HEVC/H.265 encoders to reach the market. The prime contractor, Quicklink (UK), has developed a highly portable unit that offers variable bit rate dynamic HEVC video transmissions. It has been tested over several commercial mobile satellite services.
An initial pilot took place in Europe with a number of major broadcasters, including Al Jazeera, BBC, Sky News UK, TV2 Denmark, and TVI Portugal, using the HEVC encoder over the Inmarsat BGAN HDR (High Data Rate) network. This was followed by transmissions which used the encoder in conjunction with higher speed Ka-band services, namely Inmarsat’s Global Xpress (GX) and Eutelsat’s NewsSpotter services. The Quicklink product, called the Quicklink Midi Backpack, was officially launched in September 2015 at IBC, the annual broadcast industry trade show.
The portable unit is notable for its small, robust form factor. In addition to using satellite links, it also offers the standard terrestrial connectivity options (ADSL, Wi-Fi, 3G, 4G, LTE). The software automatically transmits at the optimum video bitrate based on the detected connection speed.
Geo-tagging content is also growing in importance for the media industry. The Quicklink unit allows all streamed media to be geo-tagged to confirm the authenticity of the source location. GNSS is also used to show placement, tracking and movement of the equipment whilst in the field as well as generating overlays using Google Maps for such things as cycling events.
“We are really proud that we were part of this exciting project that enables broadcasters to transmit high quality video at reduced data bandwidths,” says Bethan Hill, Head of Sales at Quicklink. “The cost savings and improved quality that can be achieved are both important factors when selecting a solution of choice.”
“The quality continues to improve as the developers of HEVC continue to enhance the codec,” she adds. “We receive quarterly updates that have additional HEVC standard features. These are then implemented within our software.”
“It’s always rewarding to work with smaller companies which are agile enough to leverage the latest technologies” says Marco Sartori, Applications Engineer at ESA. “For example, Quicklink decided to change the processor early in the project which was a good choice since it led to a more flexible solution in the medium term. They also made use of 3D printing which enabled the rapid fabrication of improved case designs.”
”Success in journalism comes from being first to broadcast meaningful content to your audience. Global Xpress will enable broadcasters to stream HD video from the most remote locations or in areas where terrestrial networks do not support such content whenever a story breaks,” says Inmarsat’s Martin Turner, Director of Media Business. “With easy to set-up terminals and one seamless global network, broadcasters and journalists alike can share breaking news in real-time very easily.”

 

Translate »